test

$$lim_{1\to+\infty}P(|\frac{1}{n}\sum_i^nX_i-\mu|<\epsilon)=1, i=1,…,n$$

$a_{i}$

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢, 莫使金樽空对月。

天生我材必有用, 千金散尽还复来。